ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Співпраця з ОСББ

Договір

 

про співпрацю в наданні громадянам міста послуг з централізованого

 

опалення та гарячого водопостачання

 

м. Житомир                                                                   «____»__________201_ р.

 

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, в особі директора Рогожина Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі «Теплопостачальна організація», з однієї сторони, та балансоутримувач/власник будинків ______________________________________________________________________ ______________, в особі __________________________________________, який діє на підставі Статуту, далі «Житлова організація» з другої сторони, уклали цей договір про нижче викладене:

 

1. Предмет договору

 

1.1Всвоїй діяльності «Теплопостачальна» і «Житлова» організації керуються Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про теплопостачання», Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, іншими чинними нормативно-правовими документами.

 

1.2 За цим Договором «Теплопостачальна» і «Житлова» організації зобов’язуються спільно забезпечувати надання якісних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам, відповідно до своїх функцій і повноважень.

 

1.3 «Теплопостачальна організація» забезпечує утримання, виконує технічне обслуговування і ремонт зовнішніх мереж гарячого водопостачання та теплових мереж, обладнання котелень і теплових пунктів.

 

1.4 «Житлова організація» забезпечує утримання, виконує технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання.

 

1.5 Межею експлуатаційної відповідальності між «Теплопостачальною організацією» і «Житловою організацією» по утриманню, технічному обслуговуванню і ремонту теплових мереж та мереж гарячого водопостачання є зовнішній зріз стіни будинку (окрім транзитних трубопроводів). В разі зміни балансової належності вузла обліку теплової енергії та/або теплового пункту житлового будинку межа експлуатаційної відповідальності визначається за узгодженням сторін договору окремою додатковою угодою до даного договору.

 

2. Обов’язки та права «Житлової організації»

 

2.1. «Житлова організація» зобов’язана:

 

2.1.1. Своєчасно забезпечувати підготовку житлових будинків та внутрішньобудинкових інженерних мереж опалення і гарячого водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період, відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

 

2.1.2. Утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання, вживати заходів щодо попередження та ліквідації аварійних ситуацій, своєчасного усунення порушень кількісних і якісних показників надання послуг у терміни, визначені законодавством.

 

2.1.3. Повідомляти «Теплопостачальну організацію»:

 

– про зміни загальної площі квартир, зміни кількості мешканців в квартирах, власників житлових приміщень;

 

– про виявлені технічні несправності внутрішньобудинкових мереж опалення, гарячого водопостачання або аварійні ситуації.

 

2.1.4. При встановленні факту технічної несправності внутрішньобудинкових систем, опалювальних приладів тощо, що зумовило ненадання чи неякісне надання послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання, сторони спільно проводять обстеження внутрішньобудинкових теплових мереж для з’ясування причин погіршення тепло-, водозабезпечення із складанням двостороннього акта обстеження.

 

2.1.5. Фіксувати звернення громадян (претензій споживачів) щодо ненадання чи надання не в повному обсязі послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання. Спільно з «Теплопостачальною організацією» складати та підписувати акти-претензії споживачів відповідно до встановленого законом порядку.

 

2.1.6. В разі виявлення квартир в житлових будинках, власники яких самовільно:

 

– встановили автономне опалення, відрізались від внутрішньобудинкових мереж централізованого теплопостачання;

 

– змінили, шляхом добудов, опалювальну площу; збільшили загальну площу квартири, опалення якої здійснюється від внутрішньобудинкових мереж централізованого теплопостачання та самовільно змінили площу нагріву опалювальних приладів або схему їх підключення;

 

повідомляти про дані факти «Теплопостачальну організацію» та складати підтверджуючі документи, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2.1.7. Своєчасно усувати перетоки холодної води в систему гарячого водопостачання через несправні «змішувачі».

 

2.1.8. Забезпечити відповідність внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання чинним нормативно-правовим документам та проекту будинку.

 

2.1.9. Забезпечити збереження вузлів обліку теплової енергії.

 

2.1.10. Для зняття показників лічильників споживання теплової енергії сприяти вибору відповідальної особи від житлового будинку (старшого будинку).

 

2.1.11. Забезпечити експлуатацію (при наявності на балансі) теплових пунктів згідно діючих Правил та норм.

 

2.2. «Житлова організація» має право:

 

2.2.1. Контролювати якісні показники теплоносія та гарячої води, що надходять до житлових будинків (тиск в мережах та температуру), обсяги теплової енергії та гарячої води, при умові наявності приладів обліку (повірених манометрів, термометрів) на вводах в житлових будинках.

 

3. Обов’язки та права «Теплопостачальної організації»

 

3.1. «Теплопостачальна організація» зобов’язана:

 

3.1.1. Своєчасно виконувати підготовку теплового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

 

3.1.2. Постійно проводити технічне обслуговування та ремонт тепловикористовуючого обладнання, зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання до житлових будинків; оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, які пов’язані з витоками теплоносія або гарячої води з зовнішніх теплових мереж.

 

3.1.3. Якісно та в повному обсязі відновлювати благоустрій ділянок прибудинкових територій, де проводився ремонт теплових мереж або мереж гарячого водопостачання.

 

3.1.4. У встановленому порядку повідомляти «Житлову організацію» про технічні несправності та/або аварійні ситуації, які можуть призвести до припинення надання послуг чи зниження їх якісних параметрів (температури, тиску в мережах).

 

3.1.5 Проводити у встановленому порядку відповідні перерахунки розміру плати за послуги з опалення або гарячого водопостачання в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості, в наслідок порушення чи невиконання своїх зобов’язань.

 

3.1.6. Брати участь у спільному обстеженні внутрішньобудинкових мереж для з’ясування причин погіршення тепло- водозабезпечення, оформляти претензії споживачів шляхом складання та підписання актів-претензій відповідно до вимог законодавства.

 

3.1.7. Відшкодовувати «Житловій організації» витрати електроенергії, пов’язані з транспортуванням тепла (насосні групи, індивідуальні теплові пункти, які знаходяться на балансі «Теплопостачальної організації»), згідно показників приладів обліку електроенергії.

 

3.2. «Теплопостачальна організація» має право:

 

3.2.1. Перевіряти стан внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, параметри теплоносія на опалення та гаряче водопостачання в внутрішньобудинкових мережах, та показники приладів обліку теплової енергії на вводах в житловий будинок за участю представників «Житлової організації».

 

3.2.2. Безперешкодного доступу до приміщень будинків «Житлової організації» для виявлення порушень роботи, несправностей технологічного обладнання, проведення технічного огляду, перевірки показників приладів обліку тощо.

 

3.2.3. Припиняти подачу теплоносія на внутрішньобудинкову систему опалення та/або гарячого водопостачання в разі несвоєчасної ліквідації причин витоку теплоносія чи несанкціонованого втручання в роботу системи.

 

4. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

 

4.1. Усі правовідносини, що виникають, або можуть виникнути між «Теплопостачальною організацією» і «Житловою організацією» регулюється чинним законодавством України та цим Договором.

 

4.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, порушення умов даного Договору сторони несуть відповідальність в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим договором. За порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує спричинені збитки, в порядку передбаченому чинним законодавством та цим договором.

 

4.3. Розбіжності і спори, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом проведення переговорів, укладенням додаткових угод або у судовому порядку.

 

4.4. За витрати мережної води для підживлення внутрішньобудинкової системи опалення, вилив її з внутрішньобудинкових мереж та обладнання що відповідно призвело до погіршення якості теплопостачання (зменшення тиску), “Житлова організація” сплачує її вартість “Теплопостачальній організації”, згідно розрахунку. Розрахунок проводиться згідно показів лічильника підживлювальної води в складі індивідуально теплового пункту або розрахунковим методом, якщо в житловому будинку відсутній або не працює лічильник підживлювальної води.

 

5. Строк дії договору.

 

5.1. Цей Договір між «Теплопостачальною організацією» і «Житловою організацією» укладається строком на один рік і вступає в силу з дня його підписання обома сторонами. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.

 

5.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за згодою сторін, які оформляються додатковою угодою до нього.

 

5.4. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

 

 

«Теплопостачальна організація»

КП «Житомиртеплокомуненерго»

Житомирської міської ради

10014 м. Житомир, вул. Київська, 48,

т. (0412) 47-19-30

ЄДРПОУ 35343771

ІПН 353437706255

Свідоцтво платника ПДВ № 100246681

Директор______________Д.В.Рогожин

«Житлова організація»

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________

_________________________/                     /

 

ДОДАТКОВА УГОДА

 

до договору № _____ від ___________

 

про співпрацю в наданні громадянам міста послуг з централізованого

 

опалення та гарячого водопостачання

 

місто Житомир                                                                   “_____” ___________ 201___ року

 

КП “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради, в особі _____________________________________ який діє на підставі Статуту з однієї сторони та

 

______________________________________________________________________________, 

в особі ________________________________________________________________________, з іншої сторони домовились внести наступні зміни до договору про співпрацю в наданні громадянам міста послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання:

 

1. Пункт 4.4 розділу 4 «Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів» викласти в наступній редакції:

 

За витрати мережної води для підживлення внутрішньобудинкової системи опалення, вилив її з внутрішньобудинкових мереж та обладнання що відповідно призвело до погіршення якості теплопостачання (зменшення тиску), “Житлова організація” сплачує її вартість “Теплопостачальній організації”, згідно розрахунку. Розрахунок проводиться згідно показів лічильника підживлювальної води в складі індивідуально теплового пункту або розрахунковим методом, якщо в житловому будинку відсутній або не працює лічильник підживлювальної води.

 

2.Всі інші умови, які не передбачені цією угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої зобов’язання.

 

3. Ця додаткова угода складена у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу, і є невід’ємною частиною договору.

 

ПІДПИСИ   СТОРІН

 

 

«Теплопостачальна організація»

КП «Житомиртеплокомуненерго»

Житомирської міської ради

10014 м. Житомир, вул. Київська, 48,

т. (0412) 47-19-30

ЄДРПОУ 35343771

ІПН 353437706255

Свідоцтво платника ПДВ № 100246681

Директор ______________

 

«Житлова організація»

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________________

_________________________/                   /

 

 

 

ПАСПОРТ

 

готовності до роботи в опалювальний

 

період______/_______року

 

будинку N__________

 

         повул.(просп.,пров.)_______________________________________________

 

Комісія в складі:

 

Голованачальник ЖЕО___________________________________________

 

Члени комісіїголовний інженер____________________________________

 

майстер ЖЕО_____________________________________________________

 

спеціаліст по роботі з населенням___________________________________

 

представник теплопостачальника___________________________________

 

провелаогляд   будинку   для   визначення   його  готовності  до експлуатації в зимових умовах і встановила:

 

Будинок має_____квартир із загальною житловою площею____кв.м.

 

1.Покрівля

 

1.Площа покрівлі________кв.м, матеріал покрівлі___________________

 

2.Наявність і стан парапетних огорож_______________________________

 

3.Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів ______________________

 

4.Наявність дір і свищів у покрівлі________________________________

 

5.Стан фальців і гребенів________________________________________

 

6.Стан покриття покрівлі________________________________________

 

7.Наявність сміття на даху та у жолобах___________________________

 

8.Стан водостічних труб_________________________________________

 

2.Горище

 

1.Матеріал горищного перекриття________________________________

 

2.Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення _________________________

 

3.Утеплення з’єднань і приладів центрального опалення_____________________________

 

4.Кількість слухових вікон____,  зяких  обладнано  жалюзійними ґратами________шт.

 

5.Наявність витяжок із горища на дах___________________________

 

6.Стан вхідних дверей на горище(щільність прикриття)______________________________

 

3.Сходи

 

1.Стан парадних дверей та наявність пружин_____________________

 

2.Наявність і стан подвійних віконних рам________________________

 

3.Справність засклення_________________________________________

 

4.Стан перил і поручнів________________________________________

 

4.Підвал

 

1.Стан вхідних дверей і спуску_________________________________

 

2.Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх______________________

 

3.Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання______________

 

4.Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії, з’єднання, опалення)___________________________________________________________________________________

 

5.Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього______________________________

 

5.Інженерне обладнання

 

1.Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок)___________________________________________________________________________________

 

2.Стан внутрішньої каналізації_________________________________

 

3.Стан мереж гарячого водопостачання___________________________

 

4.Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень)___________________________________________________________________________________

 

5.Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних апаратів  та  апаратів захисту,  забезпечення  електроосвітленням номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищі підвалів___________________________________________________________________________________

 

6.Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних приміщеннях___________________________________________________________________________________

 

7.Стан місцевої котельні або теплоцентру______________________________

 

8.Очистка димових і вентиляційних каналів_____________________________

 

6.Прибиральний і протипожежний інвентар

 

1.Кількість  прибиральної  площі  вулиці  і подвір’я______кв.м,

 

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ____  куб.м

 

(норма1куб.м на 4тис.кв.м).

 

2.Даний будинок обслуговує______двірників.

 

Мають в наявності у справному стані:

 

скребки________________________шт.

 

лопати_________________________шт.

 

ломи__________________________шт.

 

мітли__________________________шт.

 

3.Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами__________________________________________

 

4.Наявністьі  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири, вогнегасники і т.ін.)___________________________________________________________________________________

 

7.Дитячі майданчики і зовнішній благоустрій

 

1.Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків

 

________________________________________________________________________________________

 

2.Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.)

 

________________________________________________________________________________________

 

3.Підготовка майданчиків для заливання ковзанки_________________________________________

 

4.Стан територій на подвір’ї:

 

а) бетонне покриття______________________________________________________________________

 

б) газони________________________________________________________________________________

 

На підставі  наведених   даних   комісія   вважає,   що   будинок підготовлений до експлуатації в зимових умовах

 

________________________________________________________________________________________

 

Паспорт складено в двох примірниках.

 

Голова комісії_____________________________________

 

Члени комісії:

 

Головний інженер________________________________

 

Спеціаліст по роботі з населенням___________________

 

Майстер ЖЕО___________________________________

 

Представник теплопостачальника_________________

 

Представник Державноїінспекції___________________

 

Особливі зауваження:

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

___________________

 

___________________

 

___________________

 

___________________

 

 

 

Перелік документів, які надаються ОСББ для співпраці з КП “Житомиртеплокомуненерго” ЖМР

 

         Для укладання договору про співпрацю надаються наступні документи:

 

1. Установчі документи (копія статуту, документ про реєстрацію ОСББ);

 

2. Документ, в якому засвідчується право підписанта на укладання та підписання договорів (як правило голова ОСББ);

 

3. Інвентарна справа будинку (технічна документація);

 

4. Акт приймання — передачі будинку ОСББ;

 

5. Банківські реквізити, контактні данні та адреса електронної пошти;

 

При наявності в будинку приміщень юридичних осіб (офіси, магазини, тощо)

 

1. Документ, що засвідчує право власності на приміщення;

 

2. Інвентарна справа;

 

3. Копії установчих документів;

 

4. Банківські реквізити та контактні данні.

 

Для початку опалювального  сезону:

 

1. Виконати підготовчі роботи до опалювального сезону;

 

2. Оформити паспорт на житловий будинок;

 

3. Отримати Акт стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період. ( Згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства житлово-комунального господарства України  10.12.2008  N 620/378)

 

 

 

Юридичний відділ                         ___________________________________

 

Відділ збуту                                    ___________________________________

 

Теплова інспекція                           ___________________________________

 

 

 

Пам’ятка споживачу, щодо створення ОСББ

 

  1. Вимагати проектно-виконавчу документацію у балансоутримувача, на будинок в якому створюється ОСББ (акти, паспорта, акти-розмежування, схеми інженерних мереж);

 

  1. У відповідності до чинного законодавства оформляти протоколи зібрання про створення ОСББ, вибори голови, реєструвати названі протоколи в управлінні муніципального розвитку ЖМР, надавати в адресу КП «ЖТКЕ»;

 

  1. У відповідності до «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» вимагати у попереднього балансоутримувача:

 

– Промивку в/б системи опалення;

 

– Гідравлічного випробування;

 

– Ревізію грязевиків (механічна, хімічна очистка);

 

– Установки  повірених манометрів, термометрів;

 

– Ревізію воздухозбірників;

 

– Ізоляцію трубопроводів;

 

– Утеплення дахових та підвальних приміщень;

 

– Утеплення – установку подвійних дверей;

 

– В разі відсутності опалення під’їздів (східцевих  клітин), вимагати його  відновлення.

 

1. Підвальне приміщення має бути прибраним (без сторонніх речей, не захаращене, без можливості доступу в нього стороннім особам);

 

2. На дверях елеваторного вузла (теплового пункту) має бути табличка з написом, що там знаходиться, ПІБ відповідальної особи, контактний телефон, № – квартири де знаходяться ключі);

 

  1. В тепловому пункті мається бути схема та інструкції;

 

  1. В адресу нашого підприємства своєчасно надавати інформацію про зміну опалювальної площі, зміни в складі прописаних осіб, зміни власників квартир.

 

5. В разі відсутності в штатному розкладі ОСББ навченого і кваліфікованого обслуговуючого персоналу (слюсарів, електриків, тощо) укласти угоду на співпрацю з організацією яка має відповідний персонал і досвід роботи по експлуатації і обслуговуванню житлових будинків.

 

  1. Укласти договір про співпрацю з КП «ЖТКЕ» в наданні громадянам міста послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання (згідно затвердженого переліку документів, надається в додатку).

 

 

 

Розробив:

 

Начальник теплової інспекції КП «ЖТКЕ»

 

Бондарчук Б. А.

 

 

 

Тел.: 22-98-08

 

(093)-220-93-14